بررسی کارکرد نهادهای فرهنگی برخوردار از بودجه فرهنگی

  • 1398/05/30
  • 22:39
بررسی کارکرد نهادهای فرهنگی برخوردار از بودجه فرهنگی

در قالب یک کتاب گزارشی کتاب بررسی کارکرد نهادهای فرهنگی برخوردار از بودجه فرهنگی منتشر شد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار