صدام چطور بعد از پذیرش قطعنامه می خواست کسب غنیمت کند؟

  • 1398/05/30
  • 02:38
صدام چطور بعد از پذیرش قطعنامه می خواست کسب غنیمت کند؟

با وجود فشارهای بین المللی به رژیم بعث بعد از پذیرش قطعنامه 598، صدام بازهم طمع داشت و به دنبال کسب غنیمت از جنگ افروزی خود علیه ایران بود.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار